Stopping the war – moving towards a solution: by a Peace movements coalition

כיכר הבימה הבימה, תל אביב

עוצרים את המלחמה - מתקדמים לפתרון - نوقف الحرب – نتقدم نحو الحل הרשמה להסעות: للتسجيل للمواصلات ב-8.6, אירגוני השלום בארץ בהובלת שותפות השלום יקיימו הפגנה ארצית ערבית-יהודית בת"א בקריאה […]